Elämä on teatteria – egon osat eheytymisen välineenä nr.1

Taustaa

Päätin avata uuden blogini, jossa pyrin keskittymään ainoastaan ihmistietoisuuteen mielenteatterina.

Eksyin tähän minun mieltäni kiehtovaan aiheeseen muutama vuosi sitten hypnoterapiakoulutuksessani. Tähän sisäisen teatterin maailmaan olen sittemmin hukuttanut kaiken ylimääräisen vapaa-ajan energiani, siis sen, joka liikenee kirjallisuuden lukemisesta,  marjastuksesta, patikoinnista, kodinhoito- ym. hommista.

Uskon, että paljon ihmiskäyttäytymisen ”epärationaalisuudesta” voidaan selittää mielenosiemme kautta. Voimme mielentilojemme kautta ymmärtää miksi itse käyttäydymme joskus typerästi täysin vastoin omia odotuksiamme. Tai tajuamme, mistä on kysymys, kun joku toinen henkilö käyttäytyy mielestämme tosi oudosti. Ei ole mitenkään harvinaista, että ihminen terapiassa sanoo: ”En voi ymmärtää, mikä minuun oikein meni…”.  Usein kysymyksessä on tällöin juuri tilanne, jossa joku tavallisesti ”kulisseissa” oleva mielentila kaappaa yllättäen teatterimme näyttämön. Myös esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa syntyneet traumatisoituneet mielentilamme saattavat tulla mielennäyttämöllemme kummittelemaan erilaisina ahdistavina haamuina. Mielessäni on käynyt, että ennen vanhaan kun on puhuttu, että ”demoni” valtasi jonkun ihmisen, kyseessä on varmaan ollut juuri tällainen irti päässyt, kontrolloimaton,  ristiriitainen mielentila.

Sisäinen teatterini lähti käyntiin hypnoterapiakoulutukseen kuuluvien ”interventioiden” eli terapeuttisten istuntojen aikana. Perusteet ja persoonallisuusteorian mielenteatteriini olen hakenut ego state -terapiasta eli minätilojen terapiasta. Terapiasuuntauksia on muuten satoja. Tämä viekin helposti ”tiedeuskovaisen” ihmisen hämmennykseen. Minulle eri terapiasuuntausten erilaiset persoonallisuusteoriat edustavat juuri totuuden moninäkökulmaisuutta siinä samassa mielessä kuin omat mielentilani edustavat oman psyykeeni erilaisia näkökulmia.

Itseohjauksellinen prosessini lähti siis liikkeelle koulutuksessani hypnoterapiaistunnosta ja se jatkui vuoden ajan kotona kirjoittaen. Hyödynsin ego state –terapian  lähtökohtia, ja lähdin rakentamaan uutta eheämpää itseyttäni luomalla itselleni ristiriidoistani ja mahdollisista minuuksistani kuusitoista eri mielentilaa. Heidän välisen eheyttävän dialogini kautta löysin itselleni levollisemman suhteen maailmaan. Ulkoinen värikäs saippuaoopperaelämäni muuttui prosessin aikana rikkaaksi sisäiseksi teatteriksi, ja samalla ulkoinen elämäni rauhottui ja tuli yksinkertaisemmaksi. Tai oikeastaan voin ajatella myös päinvastoin: siirtyminen yksinkertaiseen elämään katalysoi sisälläni rikkaan sisäisen teatterin käynnistymisen. Aloin vihdoin  kokea pysyvämpää onnea arkisessa ja yksinkertaisessani elämässäni.

Gordon Emmersson (2003) mainitsee kolme erilaista psykoterapia-aaltoa.  Ensimmäinen aalto oli erilaisia ”vapaan assosiaation” menetelmiä. Siis ne ovat näitä Woody Allenin terapiavastaanoton tarinoita, joissa asiakas makaa sohvalla ja vapaasti assosioi mieleensä tulevia asioita. Ensimmäisen aallon terapiaa edustaa myös jungilainen unientulkinta, jossa yksilö yrittää spontaanisti avata itselleen uniensa salaisuuksia.

Toisen aallon menetelmät ovat puolestaan objektiivisuuteen pyrkiviä, kognitiivisia ja behavioristisia suuntauksia. Tätä suuntaa ohjaa luonnontieteellinen maailmankatsomus ja sen ”faktatieto”. Oppimalla uusia toimintamalleja pyritään pääsemään eroon erilaisista harmia tuottavista käyttäytymismalleista. Tämä psykoterapiatyyppi on tällaista rationaalista ja kaikin puolin tieteellisesti pätevää ja järkevää. Esimerkkinä tämän suuntauksen ”terapeuttisesta interventiosta” voisi olla vaikkapa väärästä uskomuksesta kärsivälle ihmiselle annettu kotitehtävä, jossa hän joutuu testaamaan tätä omaa uskomustaan. Kaiken kaikkiaan erilaiset skeema-terapiat edustavat tätä suuntausta.

Meikäläiselle tämä toisen aallon suuntaus ainoana suuntauksena on tylsää ja liian järkevää. Minulle ihminen ei ole pelkästään tietoinen järkevä olio, vaan hänen elämäänsä ohjaa myös kulttuuri, henkilökohtainen ja kollektiivinen tiedostamaton, epärationaalisuus, luovuus ja hyvin monella myös hengellisyys. Minun aivoni eivät ole tietokone, joka puhuu vain järjen kieltä ”kognitiivisin skeemoin”, vaan mielikuvitukseni kieltä ovat tarinat, myytit, keholliset liikkeet, visuaaliset muodot ja musiikki. Siksi minulle matka itseen on nimenomaan aktiivista mielikuvitusta.

Filosofi R.W. Emerson on joskus sanonut, että elämän alkuaineemme on totuus, mutta jos joku kiinnittää huomionsa yhteen totuuden ulottuvuuteen ja omistautuu ainoastaan sille pitkäksi aikaa, totuus vääristyy eikä ole enää oma itseänsä vaan epätotuutta. Toki monissa tilanteissa kognitiivisilla tieteellisesti ansiokkailla menetelmillä voidaan saavuttaa uutta itseymmärrystä. Kognitiivisen psykoterapian ”moodi” käsite vastaa muuten aikalailla sisäisessä teatterissani käyttämääni ”mielentila”käsitettä. Moodi on emotionaalinen tila, jonka yhteydessä tietyt skeemat, itseen liittyvät tulkinnat, valtaavat mielen. Samalla lailla, kun joku mielentilani valtaa sisäisen näyttämöni, näyttää maailma hänen tulkintojensa mukaiselta.

Kolmannen tradition keskeisiä kehittäjiä ovat kliinisen ja kokeellisen hypnoosin edustajat, kuten Ernest ja Josephine Hilgard, lyhytterapian uranuurtaja Milton Ericson sekä John ja Helen Watkins. Jälkimmäisten kehittämässä ego state terapiassa on pyritty yhdistämään kognitiivis-behaviorististen suuntausten nopeus ja tehokkuus sekä psykoanalyysin syvyys. Satu Heinonen on kirjoittanut ego statestä eli minätilojen terapiasta erinomaisen luvun Integratiivisen hypnoterapian (2009) kirjaan, jos jota kuta sattuu suuntaus enemmän kiinnostamaan. Ego-statessä on lainattu esimerkiksi Carl Jungin ajattelusta tuttu näkemys, että ihmisen persoonallisuus on moniosainen, monitilainen, eikä vain ykseys. Ego state terapian lähisukulainen on muuten myös Suomessa tuttu suuntaus Voice Dialog, jonka kehittäjiä ovat Hal ja Sidra Stone. Kuten myöhemmin tulemme huomaamaan, tällä ajattelutavalla on jo pitkät perinteet tieteessä.

Moniminäisen persoonallisuusteorian  ”guruja”  oli jo 1800-luvulla mainittakoon vaikkapa F.W.H. Myers (Human Personality). Tieteellinen ajattelu tuntuu joskus olevan niin edistysuskovaista, että se tuppaa unohtamaan tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita omasta traditiostaan. Mietinkin välillä, onko tämän päivän ihmisen juurettomuuden ja toivottomuuden selitys juuri siinä, ettei hän kykene kurkottautumaan menneisyyteen ottamaan oppia menneiden sukupolvien viisaudesta, vaan hän ryntää vain koko ajan levottomana eteenpäin. Emme voi hallita luonnontieteen avulla elämäämme, mutta voimme käyttää sen tietoa, siinä missä myös filosofiaa, myyttejä ja tarinoitakin, ohjaamaan elämäämme paremmin ennakoitavaan suuntaan. Ajattelen niin, että luonnontiede kiinnittää meidät reaalielämään, mutta myytit, uskonnot ja tarinat kiinnittävät meidät ihmiskunnan historiaan ja sen opetuksiin.

Nykyään ajattelen niin, että säilyttääkseen alkuperäisen levollisen suhteen ympäristöönsä ja kohtaamisiinsa asioihin, täytyy ihmisen uudistua ja muuttua jatkuvasti. Tämä itsensä jatkuva uudelleen synnyttäminen voi tapahtua esimerkiksi aktiivisen mielikuvituksen avulla omien ristiriitaisten osien ja erilaisten roolinottojen, näiden jatkuvan muutosta tuottavan vuorovaikutuksen, kautta. Oma mielenteatterini on siis ego staten avulla luotuja mielentiloja, joita käytän aktiivisesti hyväkseni mielikuvituksellisessa sisäisessä teatterissani, oman tietoisuuteni luomisessa. Sisäinen teatterini on tavallaan mielentilojeni perheterapiaa, heidän psykodraamaansa. Monimutkaista? Ehkä, mutta koen, että alkuunpääsyn jälkeen prosessi oli helppo, se vei ikään kuin itsestään spontaanisti eteenpäin. Toki prosessiin pääseminen vaati ihmiseltä opiskelua. Prosessin aikana laajensin omaa psykoterapeuttista tietämystäni tutustumalla esimerkiksi Jungin aktiiviseen imaginaatioon, Roberto Assagiolin ja Ken Wilberin psykosynteesiin, kognitiivisen psykoterapian alkeisiin, vanhan ratkaisukeskeisen ja NLP-tietämykseni lisäksi.

Kuvassa on uusi eheämpi minuuteni Pajakkakosken rannalla nykyisellä kotiseudullani Kuhmossa. Itse olen koulutukseltani siis hammaslääkäri ja hypnoterapeutti (Tampereen yliopiston 3-vuotinen täydennyskoulutus lääkäreille, psykologeille ja hammaslääkäreille). Takanani on erinäinen määrä ratkaisukeskeisiä lyhyempiä koulutuksia sekä NLP-Trainer koulutus. Hypnoterapian lopputyöni tein integratiivisesta hypnoterapiasta. Uskon, että luova tila, jonka voi saavuttaa esimerkiksi kirjoittamalla, muistuttaa kovasti hypnoositilaa. Siksi voisi ajatellakin, että prosessini on kirjoittaen tapahtuvaa itseohjautuvaa hypnoterapiaa.

PS. Kiusallanikaan en aio tehdä tästä ”tieteellistä blogia”, sillä tutkimusmatka itseen ei ole minulle missään nimessä tiedettä.  Aion siis kirjoittaa jatkossakin hävyttömästi omana itsenäni, enkä aio tarjota lukijalle ”objektiivista totuutta”.  Tämä ei tarkoita sitä, että pidän tiedettä tarpeettomana, sillä tieteen avulla jotkut tunnolliset ihmiset ankkuroivat kokemuksiamme reaalimaailmaan. Lainaan blogissani monien tiedemiesten ajatuksia.  Minun mielestäni tämän päivän tiede on pirstonut ihmisen palasiksi, eikä eheytyminen tapahdu järjen avulla, vaan luovan mielikuvituksen avulla. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen tarinansa. Länsimaisen ihmisen realiteettitaju on hukkunut siinä mielessä, että hän on alkanut entistä enemmän samaistamaan itseään koneeseen.  Koko ajan yhä hienompiin tietokoneisiin, mutta koneisiin kuitenkin. Ehkä kulttuurimme elää käännekohdassa, kuka tietää? Ehkä vihdoin olemme riittävän tiedostavia ymmärtämään,  ettei materialistinen maailmankatsomus ainoana näkemyksenä tuo meille onnea.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s